Términos y Condiciones de Beppy España | beppycup.com

Algemene Voorwaarden Willems Winkels B.V. tevens handelend onder de medehandelsnamen, Beppy voor levering aan consumenten. Hierna te noemen ‘Beppy’.

Artikel 1 Toepasselijkheid van deze voorwaarden
1.1 De algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbod in iedere overeenkomst tussen Beppy en een consument waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

1.2 Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.

1.3 De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de consument wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.4 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar is, dan zal de betreffende bepaling worden vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijk bepaling ligt. De overige bepalingen van deze algemene voorwaarden blijven onverminderd van kracht.

Artikel 2 Offertes en aanbiedingen
2.1 Alle offertes en aanbiedingen (hierna: ‘aanbod’) van Beppy zijn vrijblijvend, tenzij in aanbod een termijn voor aanvaarding is gesteld. In dat geval vervalt het aanbod na de betreffende termijn.

2.2 Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Beppy onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.

2.3 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Als Beppy gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Beppy niet.

2.4 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft in het bijzonder:

 • De identiteit en de adresgegevens (geen postbusnummer) van Beppy;
 • de prijs inclusief belastingen;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;
 • de wijze van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod;
 • de manier waarop de consument, voor het sluiten van de overeenkomst, de door hem in het kader van de overeenkomst verstrekte gegevens kan controleren en indien gewenst herstellen;
 • de eventuele andere talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten.

 

2.5 De in een offerte of aanbod vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

2.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Beppy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Een aanbod geldt niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

Artikel 3 Levering
3.1 De consument is verplicht de producten af te nemen op het moment waarop deze aan hem worden bezorgd dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld.

3.2 Indien de consument de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies noodzakelijk voor de levering, zullen de producten worden opgeslagen voor rekening en risico van de consument.

3.3 De leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Beppy is gerechtigd in gedeelten te leveren.

3.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is de plaats van de aflevering het adres van de consument. Beppy is vrij in de wijze van vervoer en de transportmiddelen voor vervoer van de producten naar de consument. Indien de vrachtkosten voor rekening van Beppy zijn, is zij gerechtigd de prijzen na het sluiten van de overeenkomst te verhogen in overeenstemming met de stijging van de vrachtkosten.

3.5 Indien sprake is van een overeenkomst op afstand, dan geldt het navolgende:

a) Beppy zal de geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken.

Indien de bezorging is vertraagd of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

b) In geval van ontbinding conform artikel 3.5 onder a zal Beppy het bedrag dat de consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

c) Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal Beppy zich inspannen om een vervangend product beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend product wordt geleverd. Bij vervangende producten behoudt de consument het herroepingsrecht. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de consument.

Artikel 4 Herroepingsrecht bij levering van producten
4.1 Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen (bedenktijd) te rekenen vanaf de dag na ontvangst van het product door de consument. Indien de consument een bedrag heeft betaald, zal Beppy dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

4.2 Tijdens de termijn van 14 dagen zoals vermeld in artikel 4.1 zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan Beppy retourneren, conform de door Beppy verstrekte redelijke en duidelijke instructies. De kosten voor retourzending van het product komen voor rekening van de consument.

Artikel 5 Intellectueel eigendomsrecht
Alle rechten van intellectuele of industriële eigendom op alle krachtens de overeenkomst geleverde producten, berusten uitsluitend bij Beppy of haar licentiegevers of toeleveranciers. Het is de consument niet toegestaan de producten te verveelvoudigen, te kopiëren dan wel op andere wijze inbreuk te maken op de intellectuele eigendomsrechten van Beppy of haar licentiegevers of toeleveranciers.

Artikel 6 Informatie
6.1 Algemene aanduidingen en beschrijvingen van door Beppy geleverde producten, zoals opgenomen in brochures, lijsten en dergelijke, zijn uitsluitend bedoeld als algemene informatievoorziening en nimmer als kwaliteit- en /of garantieaanduiding.

6.2 De consument staat er voor in dat de door hem verstrekte informatie juist en volledig is.

Artikel 7 Garantie
7.1 De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande (Nederlandse) wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

7.2 De garantie vervalt indien de consument niet conform de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

Artikel 8 Reclame
8.1 De consument is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de producten hem ter beschikking worden gesteld. Eventuele gebreken dienen binnen 7 dagen na ontdekking dan wel nadat deze redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden door wederpartij schriftelijk te zijn gemeld en door Beppy te zijn ontvangen. De consument dient Beppy in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.

8.2 Indien ter zake een gebrek niet tijdig wordt gereclameerd, dan komt aan de consument geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling en dient de consument alle door Beppy gemaakte kosten, voor zover deze redelijk zijn, te voldoen.

8.3 Indien vaststaat dat een product gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Beppy het gebrekkige product binnen redelijke termijn ter keuze van de consument vervangen of zorg dragen voor herstel van het gebrek. In geval van vervanging is de consument gehouden om het te vervangen product aan Beppy te retourneren.

Artikel 9 Prijs
De in een offerte of aanbod vermelde prijzen zijn inclusief BTW, heffingen van overheidswege en bezorgkosten, tenzij schriftelijk anders aangegeven.

Artikel 10 Betaling
10.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto (contant) vooraf te geschieden.

10.2 Indien betaling door middel van facturatie geschiedt, dan bedraagt de factuurtermijn 14 dagen. Nadat Beppy de consument schriftelijk in de gelegenheid heeft gesteld het factuurbedrag binnen 14 dagen na dagtekening van de brief (e-mail) te voldoen en het factuurbedrag is niet binnen 14 dagen op de bankrekening van Beppy bijgeschreven, dan is de consument in verzuim geraakt. Indien de consument in verzuim is, is hij vanaf dat moment wettelijke rente en buitengerechtelijke incassokosten aan Beppy verschuldigd.

10.3 De consument is niet gerechtigd enige bedrag te verrekenen [Let op: vermeld in de grijze lijst, wordt vermoed onredelijk bezwarend te zijn].

Artikel 11 Aansprakelijkheid
11.1 Beppy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens de consument verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.

11.2 Behoudens opzet of grove schuld door Beppy of een van haar leidinggevenden, is zij enkel aansprakelijk voor directe schade en wordt de schadevergoeding beperkt tot het bedrag dat wordt uitgekeerd door haar aansprakelijkheidsverzekeraar te vermeerderen met het eigen risico. Indien geen uitkering plaats vindt, is de vergoeding beperkt tot maximaal het factuurbedrag.

11.3 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden (uit welke hoofde dan ook) die de consument jegens Beppy heeft, dienen of straffe van verval binnen 1 jaar na het moment waarop deze ontstaan dan wel de consument daarmee bekend werd of redelijkerwijs bekend mee had kunnen zijn, schriftelijk bij Beppy te zijn ingediend.

11.4 De consument vrijwaart Beppy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden, tenzij (en voor zover) deze schade uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van Beppy of haar leidinggevenden.

Artikel 12 Privacy
12.1 De door u verstrekte gegevens worden opgenomen in het Beppy klantenbestand. In dit bestand worden ook de gegevens opgenomen die noodzakelijk zijn voor de afwikkeling van de bestellingen, zoals bestel-, bezorg- en betalingsgegevens.

12.2 Beppy voldoet aan de verplichtingen voortvloeiden uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Beppy zal zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Artikel 13 Geschillen
Op alle rechtsbetrekkingen tussen Beppy en de consument is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Versie 2012-11

Download hier de algemene voorwaarden in PDF.

0
  0
  Su carrito
  Su carrito está vacíoVolver a la tienda
   Calcular el envío
   Apply Coupon